nəhayətsiz

nəhayətsiz
sif. və zərf Sonsuz, bitməz, tükənməz, sonu-axırı, hədd-hüdudu olmayan. Nəhayətsiz dalğalar bir-birini qovurdu. Nəhayətsiz üfüq. Nəhayətsiz adam axını. – Novruzun hədəqədən çıxmış gözləri hənuz nəhayətsiz fəzalara dikilmişdi. H. N.. Doğrudan da Mərcan nənənin qəzəbi nəhayətsiz idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • binəhayə(t) — f. və ə. 1) nəhayətsiz, sonsuz, ucu bucağı olmayan; 2) lap çox, olduqca çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qərəvezi — (Bakı) nəhayətsiz, uzun, sonsuz (yol). – Bu yol nə qərəvezidür, gedmegnən qutarmır ki, qutarmır ◊ Qərəveziyə gedmeg – uzun, nəhayətsiz yola getmək. – Suçun qərəveziyə gedmişdün begəm, belə gec gəldün? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axırsız — sif. 1. Sonsuz, nəhayətsiz; sonu, həddi olmayan. 2. Son dərəcə uzun, sürəkli, bitməyən. 3. Nəticəsiz, aqibətsiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihüdud — f. və ə. ucsuz bucaqsız, nəhayətsiz, hüdudsuz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bihəddü payan — f. və ə. və f. sonsuz, nəhayətsiz, ucu bucağı olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • namütənahi — f. və ə. sonsuz, nəhayətsiz, ucsuzbucaqsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • atom — <yun.> 1. Kimyəvi elementin nüvədən və elektrondan ibarət ən kiçik hissəsi. Atom enerjisi. Atom nüvəsinin radiusu təcrübədə ölçülə bilər. Atom kvant mexanikası qanunlarına tabe olan mikroskopik sistemdir. Atom bombası. Atom çəkisi. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bihüdud — sif. <fars. bi. . . və ər. hüdud> Hüdudsuz, nəhayətsiz, ucsuz bucaqsız. Dəryayi bihüdud idi çərxi zümürrüdin; Könlüm misalı mövczənü biqərar idi. M. H.. // Hədsiz, son dərəcə. İstəyir məxluq ona təzim qılsın, bihüdud; Saxlasın hər ehtiramın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • binihayə(t) — sif. <fars. bi. . . və ər. nihayət> Nəhayətsiz, sonsuz, hədsiz, olduqca çox. <Mənsur:> Məni əbədilik olaraq, bəla dəryasının girdabi binihayəsinə salıb, cavan ömrümü . . məzara yerləşdirmə. C. C.. <Vaqif:> Xanın binihayə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməz — sif. 1. Qurtarmayan, bitməyən, tükənməyən, sonu axırı olmayan, nəhayətsiz. Bitməz sərvət. – Yer iftixar edir bitməz varilə. M. R.. 2. məc. Başagəlməz, həyata keçirilməsi, yerinə yetirilməsi mümkün olmayan. – <Cəbi:> Cəbini buyurursunuz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”